Nazywam się Joanna Skalska i tworzę produkty elektroniczne, które oferuję na mojej stronie inetrnetowej: joannaskalska.com. 

Bardzo Ci dziękuję za kontakt i zaufanie. Poniżej znajdziesz informacje odnośnie regulaminu jaki obowiązuje przy zakupie produktów ode mnie. 

 

REGULAMIN SERWISU


ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.).
1.2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
1.3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Serwisu. Na żądanie Klienta Regulamin może być udostępniony także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).


ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE

1.       Regulamin: Regulamin Serwisu Internetowego.

2.       Usługodawca: Joanna Skalska, prowadząca działalność gospodarczą self-employed w Wielkiem Brytanii, UTR 2121681139, adres 8 Leighon Road, Flat 3, TQ3 2BQ.

3.       Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zawrze umowę z Usługodawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4.       Konsument: Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę z Usługodawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5.       Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

6.       Serwis lub Serwis Internetowy: Usługa Elektroniczna, Serwis Internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.joannaskalska.com;

7.       Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;

8.       Login – indywidualne oznaczenie Klienta, stanowiące ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, podanych przez Klienta podczas zakładania Konta;

9.       Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, podany przez Klienta podczas zakładania Konta, umożliwiający zabezpieczenie dostępu do Konta;

10.   Usługa lub Sesja – Kurs, warsztat lub Sesja;

11.   Sesja – usługa znajdująca się w ofercie Usługodawcy, świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu lub poprzez program Skype albo Facebook;

12.   Pakiet – zestaw Sesji znajdujących się w ofercie Usługodawcy, w ramach Serwisu. Postanowienia dotyczące Sesji mają zastosowanie do Pakietów, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Pakietów;

13.   Kurs, warsztat – kurs, wartszta online organizowany i przeprowadzany przez Usługowacę za pośrednictwem Serwisu lub poprzez program Skype albo Facebook;

14.   Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Serwisie, znajdujące się w ofercie  Usługowacy;

15.   Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa Elektroniczna, sklep prowadzony przez Usługodawcę w ramach Serwisu, działający za pośrednictwem Internetu w ramach Serwisu, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, dotyczącą zakupu Usługi lub Towaru;

16.   Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Usługi lub Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia i jego przyjęcia przez Usługodawcę;

17.   Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;

18.   Zamówienie – dyspozycja zakupu Usługi lub Towaru, złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

19.   Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Serwisie.

20.   Operator płatności: PayPal PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

 

ROZDZIAŁ 3. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1.       Dane Usługowacy do kontaktu z Klientem: Joanna Skalska adres poczty elektronicznej info@joannaskalska.com.

2.       Usługowaca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
2.1. Konto;
2.2. Serwis;
2.3. Sklep internetowy;
2.4. Newsletter,

3.       Usługowaca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4.       Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej lub programy Skype), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5.       Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6.       Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługowaca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.  Usługowaca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7.       Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie Konta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8.       Nie ma możliwości korzystania z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

ROZDZIAŁ 4. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1.       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, że usługi wykonywane są na poniższych warunkach.

2.       Administratorem danych osobowych Klienta jest Joanna Skalska nazwana w Regulaminie również Usługodawcą. Usługodawca samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Usługodawcą można się e-mailowo na adres info@joannaskalska.com

3.       Dane osobowe podawane przez Klienta są przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu) a następnie obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

4.       Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
4.1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
4.2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
4.3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
4.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
4.5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
4.6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
4.7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
4.8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
4.9. wykorzystywania cookies na stronie joannaskalska.com – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
4.10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

6.       Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Klient zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

7.       Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu, dostawca systemu płatności, kancelaria prawna, biuro rachunkowe oraz inni podwykonawcy i zleceniobiorcy związani z tworzeniem i obsługą oferty Usługodawcy.

8.       W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Mailchimp itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
8.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
8.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
8.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

9.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

10.   Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.   Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

12.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i jego danych osobowych, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

13.   Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się polityce prywatności na stronie.

 

ROZDZIAŁ 5. KONTO

1.       Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania informacji handlowych. Logowanie do Konta polega na podaniu Loginu oraz Hasła. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2.       Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3.       Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.       Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@joannaskalska.com


ROZDZIAŁ 6. NEWSLETTER

1.       Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2.       Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania informacji handlowych.

3.       Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4.       Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5.       Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@joannaskalska.com


ROZDZIAŁ 7. PRODUKTY

1.       Produkty dostępne w sprzedaży są przedstawione na stronie joannaskalska.com

2.       Specyfika każdego Produktu oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktów i na stronie.


ROZDZIAŁ 8. SERWIS I SKLEP INTERNETOWY

1.       Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługi w zakresie:
1.1. Sesji;
1.2. Pakietów;
1.3. Kursów;
1.4. Usługi świadczone są odpłatnie.

2.       Korzystanie z Serwisu może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

3.       Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

4.       Czas realizacji Usługi wynosi od 2 do 30 dni roboczych.


ROZDZIAŁ 9. SKŁADANIE I REALIZACJA USŁUG

1.       Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór na stronie joannaskalska.com.

2.       Po dokonaniu zakupu Klient kontaktuje się ze Usługodawcą za pomocą adresu email: info@joannaskalska.com, albo Facebook Messenger w celu umówienia terminu sesji.

3.       Celem złożenia Zamówienia konieczne jest:
3.1. podanie przez Klienta następujących danych:
3.1.1. imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy i nr NIP;
3.1.2.adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
– adres e-mail;
3.2. akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja ta jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
3.3. wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.       Klient dokonuje zapłaty wybierając jedną z form płatności dostępnych na stronie albo podanych w wiadomości prywatnej.

5.       Usługodawca, po otrzymaniu wpłaty lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty jeśli nie była ona wykonywana przez stronę internetową umawia się z Klientem na termin spotkania albo wysyła szczegółowe infomacje odośnie przystąpienia do Kursu.

6.       Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Usługodawcy Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

7.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
7.1. braku wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia;
7.2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu, kursu albo umówionym terminem sesji indywidualnej, jeśli złożenie zamównienia nastopiło  w czasie krótszym niż 3 przed terminem realizacji sesji i braku przesłania dowodu wpłaty.


ROZDZIAŁ 10. PŁATNOŚCI

1.      Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami w funtach brytyjskich, z przeliczeniem na polskie złotówki przez automatyczny przelicznik zainstalowany na stronie (ceny zwierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2.      Klient może wybrać formę płatności:
2.1. przelew tradycyjny. Zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Serwisu. Dane rachunku bankowego przesyłane są w prywatnej wiadomości. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Serwisu. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia;
2.2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayPal. Zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata).  Klient zostaje przeniesiony na stronę serwisu PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis.

2.3. kartą kredytową, debetową. Zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata). Możliwość zapłaty poprzez serwis oferowany przez PayPal.

3.      Na żądanie klienta do Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy), która zostaje przesłana do Klienta na wskazany adres e-mail, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

4.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.


ROZDZIAŁ 11. WYKONANIE

1.       Świadczenie Usług oraz kontakt z Klientem następują drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail bądź poprzez program Skype (dotyczy Sesji lub Kursów), albo Facebook Messenger o ile strony nie postanowią inaczej.

2.       W przypadku zamówienia Sesji, Pakietu albo warszatu Klient otrzymuje wiadomość e-mail bądź przez Facebook Messenger w celu umówienia się na konkretny termin albo infomacje organizacyjne dotyczące warsztatu.

3.       Usługodawca wskuje, że:
3.1. skuteczność i efekty Sesji lub Kursów są uzależnione od zaangażowania Klienta (przestrzeganie planów lub wdrażania zaleceń);
3.2. przed każdą Sesją Klient powinien sprawdzić czy komputer, Internet oraz potrzebne oprogramowanie działają prawidłowo;
3.3. Na Sesję należy przygotować wodę do picia, chusteczki do nosa i przybory do notowania.

4.       Usługodawca może wyrazić zgodę na zwrot całości lub części ceny za Sesję, jeśli Klient ma istotne, uzasadnione zastrzeżenia co do jakości.


ROZDZIAŁ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.       Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2.       Usługowca jest odpowiedzialny względem Klienta na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.).


ROZDZIAŁ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1.       Usługoawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt elektroniczny wolny od wad.

2.       Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.       Jeżeli Klient stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4.       Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.       Klient może kontaktować się ze Usługodawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6.       Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

 

ROZDZIAŁ 14. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.       Reklamacje Klient powinien kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres email info@joannaskalska.com

2.       Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta.

3.       Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4.       Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

5.       Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami omówione w rozdziale 16 niniejszej umowy.

 

ROZDZIAŁ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.      Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

2.       Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3.       Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), w tym:
3.1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawce utraci prawo odstąpienia od Umowy;
3.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3.3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.       Usługodawca wskazuje, że:
4.1. Wykonanie Usługi, w tym przeprowadzenie Sesji, Kursu lub Warsztatu, udzielenie informacji lub porady drogą elektroniczną, w sposób zgodny z Regulaminem, oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 1 ww. ustawy.
4.2. z uwagi na zakres Usług przyjąć należy, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 3 ww. ustawy;
4.3. w przypadku Towarów w postaci nagrań mp3 zakup Towaru oznacza zawarcie umowy na dostawę treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 13 ww. ustawy.

5.       Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

6.       Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, które dotyczą konkretnej usługii: sesji bądź kursu.

7.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.       Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.       Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.   W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.


ROZDZIAŁ 16. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.       Uslugodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.       Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:

2.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;

2.3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.       Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

4.       Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

ROZDZIAŁ 17. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.       Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy.

2.       Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3.       Produkty oraz usługi świadczone przez Usługodawcę, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Usługodawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

4.       W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Uslugodawcy.

5.       Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty elektroniczne oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

6.       Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
6.1. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,
6.2. Zapis metodą cyfrową, np. na własnym dysku twardym.

7.       Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 

8.       Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 
8.1. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim;
8.2. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji;
8.3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

9.       Usługodawca informuje Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Usługodawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.   Usługodawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (nagrania video, nagrania audio, materiały pdf, doc., docx.). 

11.   Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j. ze zm.).


ROZDZIAŁ 18. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA

1.       Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2.       Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy.

3.       Korzystanie z Serwisu przez Klienta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4.       Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.       Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.       Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

4.       W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

5.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

6.       Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.